Persoonsgebonden omgevingsvergunning recreatiewoningen op grond van kruimelregeling

Geschreven door Anke Nijenhuis
25 april 2021

De persoonsgebonden omgevingsvergunning op grond van de kruimelregeling is in 2007 ingevoerd. Dit zodat permanente bewoners voortaan zelf actie konden ondernemen om hun woonsituatie gelegaliseerd te krijgen. Wat zijn de vereisten voor het krijgen van deze omgevingsvergunning? En waarop verschilt de vergunning van de gedoogbeschikking? In dit artikel leest u meer over de persoonsgebonden omgevingsvergunning recreatiewoningen op grond van kruimelregeling.

Achtergrond persoonsgebonden omgevingsvergunning

In 2003 riep de toenmalige Minister van VROM (Volkshuisvesting, Ruimtelijke ordening en Milieubeheer) gemeenten op om duidelijkheid te verschaffen aan permanente bewoners van recreatiewoningen. Gemeenten moesten een keuze maken tussen legaliseren, handhaven of gedogen. Veel gemeenten bleven ook na deze oproep stilzitten. Om de burger een mogelijkheid te bieden om zelf in actie te komen en legalisatie van de permanente bewoning aan te vragen, werd in 2007 de persoonsgebonden omgevingsvergunning voor permanente bewoning van reactiewoningen ingevoerd. Sinds 2007 bleken maar weinig permanente bewoners een vergunningaanvraag in te dienen uit angst dat de gemeente bij weigering over zou gaan tot handhaving. Om deze angst weg te nemen presenteerde de minister in 2010 een wetsvoorstel. Dit wetsvoorstel kwam erop neer dat als de vergunningaanvrager aan de wettelijke eisen voldeed, de gemeente verplicht de omgevingsvergunning moest verlenen. Uiteindelijk is dit wetsvoorstel in 2012 ingetrokken. De gemeente is dus niet verplicht de omgevingsvergunning te verlenen als aan alle vereisten is voldaan. Veel gemeenten hebben beleidsregels opgesteld over wanneer zij wel overgaan tot vergunningverlening.

Eisen persoonsgebonden omgevingsvergunning

Door de persoonsgebonden omgevingsvergunning wordt afwijken van het bestemmingsplan mogelijk gemaakt. De wettelijke eisen voor een persoonsgebonden omgevingsvergunning staan in artikel 4, onderdeel 10 van Bijlage 2 van het Besluit omgevingsrecht (Bor). Dit artikel wordt ook wel de kruimelregeling genoemd. Aan alle eisen moet worden voldaan om voor een omgevingsvergunning in aanmerking te kunnen komen:

-de recreatiewoning moet voldoen aan de volgens de Woningwet gestelde eisen aan een bestaande woning;

-de permanente bewoning mag niet in strijd zijn met de Wet milieubeheer, Wet geluidhinder, Wet ammoniak en veehouderij, Wet geurhinder en veehouderij of de Reconstructiewet concentratiegebieden;

-de permanente bewoning moet al sinds 31 oktober 2003 zijn gestart en sindsdien onafgebroken voortduren; en

-de permanente bewoner moet op 31 oktober 2003 meerderjarig zijn.

Bij het eerste vereiste kan worden gedacht aan de in het Bouwbesluit 2012 neergelegde eisen voor bestaande bouw. De milieuwetgeving die genoemd is bij het tweede vereiste heeft vooral betrekking op stank- en geluidcirkels en het laatste vereiste is van belang voor inwonende kinderen.

Speciale aandacht wil ik geven aan het derde vereiste. Het is aan de vergunningaanvrager om op basis van concrete gegevens te bewijzen dat de permanente bewoning al sinds 31 oktober 2003 is gestart en sindsdien onafgebroken voortduurt. Als de aanvrager sinds 31 oktober 2003 volgens de BRP (Basisregistratie Personen) op het adres van de recreatiewoning staat ingeschreven, levert dit een sterk vermoeden op dat de bewoning sinds die tijd is gestart. Als de aanvrager geen BRP-inschrijving kan laten zien, moet hij een stuk meer moeite doen om aan te kunnen tonen dat hij aan de peildatum van 31 oktober 2003 voldoet. Over de invloed van een BRP-inschrijving op het bewijzen van permanente bewoning verwijs ik u naar een ander artikel op deze blogsite.

Voordelen kruimelregeling

De kruimelregeling biedt snelheid doordat de reguliere voorbereidingsprocedure van 8 weken op de vergunningaanvraag van toepassing is. Bovendien gaat de vergunningaanvraag buiten de gemeenteraad om, wat ook weer ten goede komt aan de doorlooptijd.

Persoonsgebonden karakter omgevingsvergunning

Het persoonsgebonden karakter van de omgevingsvergunning komt naar voren in artikel 2.25 lid 3 Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) in samenhang met artikel 5.18 Bor. Hierin staat vermeld dat de omgevingsvergunning voor permanente bewoning van recreatiewoningen alleen geldt voor diegene aan wie de vergunning is verleend. Bovendien volgt uit de artikelen dat in de omgevingsvergunning wordt bepaald dat deze geldt gedurende de periode dat de vergunninghouder de desbetreffende recreatiewoning onafgebroken bewoont. De omgevingsvergunning is dus gebonden aan de vergunninghouder, en kan niet worden overgedragen aan andere personen. De vergunninghouder mag de permanente bewoning van de recreatiewoning voortzetten totdat hij verhuist of overlijdt.

Omgevingsvergunning is niet hetzelfde als gedoogbeschikking

De omgevingsvergunning moet worden aangevraagd door de permanente bewoner van de recreatiewoning. Het grote voordeel hiervan is dat de bewoner niet hoeft te wachten op de gemeente totdat die een gedoogschikking afgeeft. De bal ligt dus bij de bewoner. Ander voordeel is dat de bewoner een afwijzing van de vergunningaanvraag in bezwaar en beroep kan aanvechten. Deze mogelijkheid bestaat niet bij de gedoogbeschikking. Voor meer informatie over de gedoogbeschikking verwijs ik u naar een eerder artikel dat ik hierover schreef op deze blogsite.

Advies

In 2007 werd de persoonsgebonden omgevingsvergunning recreatiewoningen op grond van kruimelregeling ingevoerd. Dit zodat permanente bewoners voortaan zelf actie konden ondernemen om hun woonsituatie gelegaliseerd te krijgen. Het is aan de vergunning aanvrager om op basis van concrete gegevens te bewijzen dat de permanente bewoning al sinds 31 oktober 2003 is gestart en sindsdien onafgebroken voortduurt. De omgevingsvergunning is bovendien gebonden aan de vergunninghouder, en kan niet worden overgedragen aan andere personen. De vergunninghouder mag de permanente bewoning van de recreatiewoning voortzetten totdat hij verhuist of overlijdt. Benieuwd of u in aanmerking kunt komen voor een persoonsgebonden omgevingsvergunning? Ik voorzie u graag van telefonisch advies.

LiebregtsLeistra

Waar kunnen we u mee helpen?

Contact